söndag 8 maj 2011

Uppdaterad: Amfibiebataljonen - En vän eller fiende i viken?

Uppdaterad: 2011-05-09


Bilder har bytts ut efter ett sällsamt dåligt val från min sida som förde diskussionen åt fel håll. Ber om ursäkt för detta. Istället har lite ögongodis valts denna gång. Håll till godo. Alltså - I syfte att undvika pseudodiskussion - åter till frågan nedan.
//NNNN

Under min tid i marinen hände det, från gång till annan, att vi, i vår iver att visa oss på styva linan, råkade svalla sönder någons brygga eller köra sönder ett och annat fiskeredskap, det skall medges.
Vid sådana tillfällen fick flottiljingenjören snällt åka ut till de drabbade och ta en fika och försöka lösa detta på bästa sätt. Efter lite kaffe, förhandlingar och ett trevligt uppträdande brukade det mesta dock lösa sig.Vi insåg snabbt att vårt långsiktiga stöd hos civilbefolkningen låg i att de betraktade oss som ”vän i viken”. Detta var något som vi gjorde innan uttrycket ”Hearts and minds” ens var i allmänt bruk.

Jag blir därför särskilt orolig då jag fick mig följande tillsänd med förfrågan av pseudonymen ”Hearts and minds” om jag kunde lägga ut den under KlartSkepp-bloggen vilket jag härmed, med viss bedrövelse skall tilläggas, naturligtvis gör. Eventuella missförhållanden måste upp till ytan.


Amfibiebataljonen – En vän eller fiende i viken? 
1960 avdelade Chefen för Berga Örlogsskolor (CBÖS) ett område för att slippa förfrågan om civila båtar på Berga område. Området, ifråga, iordningställdes av medlemmarna själva och stora arbetsinsatser är gjorde under 50 år för att skapa denna båtklubb med mycket nära knytning till försvarsmaktens officerare och anställda. Samtlig utrustning, bryggor, grusning m.m. är bekostad av medlemmarna själva och båtklubben belastar således inte statsfinanserna på något sätt.Någon gång härefter tilläts även sjöscouterna att etablera en verksamhet i området – något som långsiktigt också kunde ses som rekryteringsfrämjande i och med att de mindre barnen inte kunde upptas i den närliggande sjövärnskårsverksamheten (motsv. frivillig befälsutbildning, flygvapenungdom etc) förrän uppåt tonåren.

Medlemmarna i båtklubben är begränsade till anställda eller pensionärer vid försvarsmakten (både militära och civilanställda) i närområdet eller andra myndigheter inom försvarsdepartementets ansvarsområde enligt nedan:
 • Amfibieregementet
 • 4.sjöstridsflottiljen
 • Marinbasen
 • HKV
 • Ubåtsflottiljen
 • FTN
 • Hemvärnet
 • Samt från Fö övriga ansvarsområden
 • FHS
 • FMV
 • FOI
 • Statens haverikommission samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Det har från vissa håll hävdats att det endast är gamla kommendörer etc. som är medlemmar i föreningen, något som är felaktigt då samtliga grader är hyfsat jämnt representerade.
Amfibiebataljonens (Amf1) flytt från Rindö till Berga, 2006, i samband med sviterna från FB04 har knappast undgått någon i marinen eller de civila i närområdet. Samma år som Amfibiebataljonen anlände, 2006, i området sades både båtklubben och sjöscouterna upp från området. Beslutsinriktningen var då att båtklubben skulle flyttas till Gålö. 
I februari 2009 ändrar Chefen Amf1 (C Amf1) sin beslutsinriktning mot att klubben skall få kvar i området. I juni 2010 beordrar dock den nya C Amf 1, Öv. Ola Truedsson, kontrakurs, båtklubben skall bort från området och att ingen ersättningsplats avses ordnas.
Tvättbyte någon? :-) 
Anledningen till att båtklubben och sjöscouterna måste flytta är, enligt Övlt Jens Riberstrand (Stabschef som har varit personligt drivande i ärendet), att Amf1 behöver övningsområdet. På direkt fråga har ett flertal, över tid, varierande skäl dock angivits - bland annat följande:
 • Området skall användas till övning för våldsam landstigning (bottenförhållandena har dock visat sig vara för dyigt för att kunna genomföra detta på då impellrarna till framdrivningen på stridsbåt 90 riskerar att skadas) 
 • Skjutbana för skjutning med t.ex. tung ksp/ksp från båt (Detta är omöjligt då den tätbebyggda orten Tungelsta ligger väl inom Dmax samt att väg 73 skulle hamna mitt i riskområdet. En ny miljöprövning måste dessutom genomföras) 
 • Vanlig skjutbana (tre skjutbanor finns på området, samt även Väddö, Utö och Gotland, Även här måste ny miljöprövning genomföras) 
 • Fordonsuppställningsplats i och med närmandet till mer markbaserade fordonstyper. (Flera alternativa uppställningsplatser finns inom ordinarie område. Dessutom består den tänkta uppställningsplanen av grus som kommer att fraktas bort vid ett ev. avhysande) 
 • Svävarlandningsplats (området precis nord-ost om båtklubben passar bra för detta ändamål). 
Om det skulle vara så att övningar behöver hållas på båtplatsområdet så har båtklubben ingenting emot detta, tvärtom, Amf1 välkomnas att öva i/på området. 
Tyvärr har Amf1 attityd varit att försöka avhysa samtliga civila från området. Till exempel så har allmän väg olovligen spärrats av för trafik ned till båtklubbsområdet och de sommarstugor som ligger längre bort (polisanmälan för olaga myndighetsutövning har upprättats). Hästekipage samt motionärer har nekats tillträde till allmän plats (motionsspår och allmän väg/stig) och boende med servitut till diverse vägbommar i området har fått se hänglås bytas ut i syfte att förhindra/försvåra genomfart. 
Summan av ovanstående ger en negativ bild av Amf1 uppträdande i området. Tyvärr har redan sjöscouterna flyttat sin verksamhet vilket tyvärr riskerar att menligt påverka ett framtida rekryteringsunderlag samt en naturligt kontaktyta med sjöintresserade barn/ungdomar. 
Det vore önskvärt att Amf1 ändrar sin attityd så att allmänheten kan betrakta dem som ”en vän i viken” istället för, som nu, en fiende. Detta skulle sakta men säkert gynna rekryteringsunderlaget och det lokala stödet till både amfibie- och flottstyrkorna. 
Den, så viktiga samvaron utanför tjänsten, mellan grader och mellan äldre och yngre kollegor, stimuleras dessutom – något som är ytterst viktigt med det insatta försvaret, där familjer och civila får tillfället att skapa sig ett naturligt nätverk, med andra familjer till soldater och sjömän, där man kan dela viktiga erfarenheter med samt söka stöd och råd under familjemedlems missionstid. 
Det är min fromma förhoppning att ovanstående tas på allvar då försvarsmakten måste tänka på sin image och folkförankring i ännu högre grad nu än tidigare. 
Ärendet ligger just nu uppe hos kammarrätten, men frågan är - är detta rätt att göra mot sina anställda och kollegor?


Se länkar i ärendet nedan.

Överklagan till Förvaltningsrätten

Artikel i Nynäshamnsposten

Artikel i Mitt i Haninge

GMY

”Hearts and Minds”

Klart skepp anm nedan:

Hmm… detta är inte bra för den allmänna uppfattningen om marinen. Precis som jag nämnde i ingressen så är det nu än viktigare att försvarsmakten uppfattas som en ”Good guy”. Att förneka civilt tillträde till allmänna områden, låsa bommar som lyder under servitut, spärra av allmänna vägar osv är fullständigt förkastligt. Jag blir uppriktigt förvånad över uppträdandet om jag skall vara ärlig.

Det är ledsamt att se att Amfibiebataljonen har för avsikt att köra ett "Macho-race" i denna fråga. Det kan inte stickas under stolen att Amf är ett av problembarnen inom försvarsmakten med diverse ”skandaler” och dödsolyckor på sin ”meritlista”. Tyvärr har inte detta visats sig minska efter flytten från Rindö till Berga. Summan av lasterna verkar vara konstant eller...?


Jag tror inte att det är rätt väg att gå att få bort civila från området – snarare att välkomna dem för att visa på att det inte genomförs någon ljusskygg verksamhet. Åtminstone kanske man inte bör söka konfrontation?

Det borde vara en ”no brainer”, men vad vet jag? Jag kanske får tillfälle att återkomma i frågan.

29 kommentarer:

 1. Vet du vilket förband det är som har kört upp stridsbåten på land?
  Regementet har rätten att göra fältet till ett skyddsobjekt vid övningar och då är det allmänhetens skyldighet att inte befinna sig där, bara för att man kunde passera in på fältet ena dagen får man inte göra det dagen efter utan att kontrollera ev. avspärrningar.
  Ang att regementet eller bataljonen (det är inte riktigt samma sak) avser köra ett macho-race (snyggt illustrerat föresten) är lite kul, gjorde SSS/Marinstridsavdelningen det med när de försökte bygga sig en lokal ute vid repslagarbanan i Karlskrona? Även det bygget var mycket omdiskuterat och ifrågasatt, och där påverkar man en miljö som FN har klassat som världskulturarv.
  Kanske kan chefen 4:e ta ansvar för detta och styra upp den elaka och Rambo liknande översten så att ingenting förändras till det bättre för ett förband som till stor del har fått flytta från en plats där det fanns infrastruktur som var anpassad till dess verksamhet och nu kommit till en plats där ingenting är anpassat för att ha upp till 1200 personer tjänstgörande på land eller i skärgårdsmiljö.

  Det är inte samma försvarsmakt som det var när båtklubben skapades, och behoven hos förbandet som är grupperade på Berga har i allt väsentligt förändrats.

  SvaraRadera
 2. Dåligt vald bild eftersom vi nu kommer att få en pseudodiskussion då personer börjar gnälla om att det var Hv (inte Södertörnsgruppen utan de nere vid Göta kanal) och inte Amf1 som körde båten.

  SvaraRadera
 3. @Anonym 19:16 och 20:56 samt "Hearts and Minds"

  Ber om ursäkt för bilderna. Det var helt riktigt Hv som körde upp stridsbåten på land i Göta Kanal och inte Amf1. Bilden illustrerade på ett dåligt sätt ett felval och triggade igång fel diskussion.

  @Anonym 20:56
  Jag medger att det var mycket med FB04 som inte blev bra, men två fel blir inte ett rätt eller hur...? Trakasserier av civilbefolkningen leder inte till något bra.

  En fråga - Vad har repslagarbanan i Karlskrona, FN världsarv m.m. med Berga att göra? Jag vet att det har byggts undan nere i Karlskrona med nytt simulatorhus, ny räddningstjänstskola, nytt dykhus osv osv. Jag tänkte ta upp detta i ett särskilt inlägg, men det är lite OT här.

  Chefen 4:e? Kan du utveckla?

  SvaraRadera
 4. Till Anonym 19.16

  Nu var det ju inte så att det var några övningar som pågick i området vid de tillfällen som jag känner till. Det pågick däremot, vid en av gångerna, älgjakt (!!!???), fast jag tror knappast att det motiverar ett utlysande av tillfälligt skyddsobjekt - såvida detta inte nyligen har blivit en av försvarsmaktens huvuduppgifter?

  En annan gång var vägen avspärrad ned mot gamla helikopterflottiljen utan någon som helst upplysning om övningsverksamhet nere vid bommen. Normalt hissas röd flagg vid övningar i området.

  Byte av lås till vägbommar där folk har servitut att passera. Vad är syftet?

  Jag upplever att Anonym överst motiverar någon slags hämnd på godtycklig part till följd av flytten från Rindö till Berga. Det känns som om energin kan riktas i en positivare riktning.

  SvaraRadera
 5. De många olika skälen som har angivits indikerar att den verkliga orsaken inte är sakligt grundad. Vad har den drivande Övlt för syfte/syften?

  SvaraRadera
 6. Det vore bra om skribenterna kunde skilja på 2. amfibiebataljonen och 1. Amfibieregementet. En artikel som den skrivna blir bättre om den baseras på verkligheten.

  GMY

  //Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Hej Sinue

  Hmmm låt mig se. 1. Amfibieregegementet är ansvarigt för att utbilda manöverbataljonen. Är denna bataljon benämnd 2. Amfibiebataljonen?

  Förlåt min okunnighet/

  SvaraRadera
 8. Ok... trist inlägg på ett trist problem....

  Inledningsvis beslutade Riksdagen att Vaxholms och Älvsborgs amfibieregementen skulle läggas ner och Amfibieregementet skulle etableras på Berga. Samtidigt skulle hkpflj läggas ner och 4.sjöstrflj flyttas till Muskö. 4.sjöstrflj är nu sedan en tid åter grupperade på Berga.

  I denna flyttkarusell fick C Amf 1 i sin roll som chef Haninge Garnison i uppgift av HKV att säga upp alla hyreskontrakt på Berga skjutfält inkl Båtklubben. Detta var alltså inte något som C Amf 1 (oavsett namn på denne) hittade på själv utan på direkt order från HKV.

  Jag tycker det är trist att skribenterna dels skriver ut namn på personer som försöker sköta sitt jobb (om än ibland med tråkiga uppg), men inte sitt eget... dels tycker jag att börja benämna detta tråkiga ämne som ett "macho-race"(fett och kursiverat) är synnerligen olämpligt!

  Beslutet fattades och kommunicerades för över fem år sedan, har klubben vidtagit några egna åtgärder i att försöka hitta annan plats för sin verksamhet eller är man bara bekväm i sin gruppering och hoppades att "någon" ska köra över "macho" översten?

  Amfibieregementet (Amf 1) är PROD organisationen som ansvarar för utb av (manöverbat) 2.amfibiebataljonen och HV, Utbgrp Södertörn på Berga och Utbgrp Gotland på.... Dessutom utbildas 17.amfbevbkomp och 132.säkkomp sjö (fd bassäk) i Göteborg. C Amf 1 med sin stab är dessutom C Haninge Garnison och garnisonsstab.

  Att Amf 1 skulle vara ett "problembarn" inom FM som Ni som vänligt lägger fram det är ett resultat av att vi alltid rapporterar felaktigt beteende från personal som orsakar "skandaler" vilket flertalet andra förband inte gör. Vi synliggör och försöker omhänderta problemet. Jag ser inte heller vad Ni åsyftar när Ni uttrycker "summan av lasterna verkar vara konstant eller...?". Att gotta sig i annans olycka passar sig inte i en respektabel blogg och med tanke på bloggens namn så undergräver Ni bara de fina relationer som nu finns mellan kåren och flottan och personalen i dessa organisationer som tillsammans utgör Marinen.

  Trist!

  Tack för ordet.

  SvaraRadera
 9. Till Anonym 18:50

  För att börja från slutet: detta är inte är något flottan - amfibieproblem. 
  Enligt "Hearts and Minds" artikel så ingår amfibiepersonal också i de drabbade tillsammans med ett flertal andra personalgrupper. 

  Vad gäller skandaler i amfibie: Av de dödsolyckor som på sistone har drabbat försvarsmakten så har en lejonpart av dessa inträffat inom amfibiesystemet. Detta faktum är inte berört av att Amf skulle ha en bättre eller sämre rapporteringsrutin än andra förband. Det är bara sorglig fakta. Dessutom är det förmätet att tro sig vara bäst i klassen på rapportering. Har du något belägg för detta uttalande?

  Tidigare inlägg indikerar någon typ av bitterhet mot flytten och stödjer tesen om en intern gruppering.

  Jag tycker inte alls detta inlägg underminerar förtroendet för Klart Skepp. Sånt här måste upp till ytan.

  SvaraRadera
 10. At anonym 28 Maj 18:50

  Det nämns också att C Amf skulle ha fått i uppdrag att säga upp alla hyresgäster inom skjutfältsområdet.

  Om jag inte fattat fel så ligger jaktklubbens stuga kvar på området hur kommer sig detta? Jaktstugan betalar dessutom noll kr i arrende till skillnad mot både båtklubb och de nu avhysta sjöscouterna. 
  Det är måhända inte så att Jaktledaren råkar vara son till en fd högt uppsatt Fortverkschef på Garnisonen?

  Att dessutom trakassera boende och sommarstugeägare i området genom att byta lås på bommar osv saknar annan vettig förklaring än att man med dessa metoder försöker sig på en folklig rensning av området.

  SvaraRadera
 11. @Anonym 16.01

  Ytterst allvarliga anklagelser. Jag hoppas inte de är sanna. Skulle jaktstugan ha fått vara kvar pga en intern kompis/nepotism-klubb? I så fall måste detta ärende sträcka sig ända upp i HKV.

  SvaraRadera
 12. Det är beklagligt att civila inte förstår vad försvarsmakten sysslar med längre.

  Det är dock ännu mer beklgligt och tråkigt att vissa officerare inte förstår det heller.

  Jag kan bara hålla med en av tidigare debbatörer, det är inte 1960 längre och Amf1 har helt andra uppgifter än örlogsskolorna hade.

  Samtliga förändringar och MÅNGA fler är nödväninga. Jag stöttar översten och uppmanar han att fortsätta förändra infrastrukturen. Det är just NU vi inte får vika ner oss och släppa i väg mer terräng till det civila samhället då får vi aldrig den tebax.

  Nej bort med samtliga civila särintressen från garnisionerna. Reklam kan vi göra på andra sätt och på andra platser där vi faktiskt tjänar något på det. Oavsätt vad området ska användas till är det bra att de civila förflyttas till ett område eller ort där de hör hemma. Civila hör inte hemma på skjutområden eller övningsområden. Samtliga åtgärder har helt logiska anledningar. Det tråkiga är att du skriver i okunnighet och i affekt.

  Det handlar inte om några trakaserier. Att påstå det är löjligt. Det handlar om att förändra ett för uppgiften (att utbilda en manöverbataljon i markstrid och båtstrid) oduglig plats till hjälpligt duglig.

  Bra jobbat berörda och utpekade chefer på amf1! Hoppas min egen regementschef tar efter!

  Och till alla ändre herrar som känner sig kränkta över att få privileger indragna: Välkommen till det nya försvaret som faktiskt används där det händer något. Det intresset får gå före era söndags nöjen.
  /Army

  SvaraRadera
 13. Att du skribent till bloggen inte förstår varför Amf1 tar tillbaka övningsterräng förstår jag. Du tillhör inte ett markstrisförband och kan således inte se eller förstå målbilden för ett förband som exempelvis amfibiebataljonen.

  Att civila inte förstår varför dom inte får passera bommen förstår jag också. Bommen får inte passeras för att dom dör i västa fall.

  Varken du eller de civila behöver förstå. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att ni gör som ni blir tillsagda.

  Det Amf1 försöker genomföra är att omvandla ett totalt odugligt regementet till något som iallfall liknar ett regemente.
  Örlogsskolorna är döda, hej då gammla gubbar och ynglingar i scouterna. Välkommen våldsamma landstigningar och söndertrampade fågelägg i anfallsmålet!

  Amfbat övar för kriget och om det främjar uppgiften att få hem alla mina soldater från uppgiften vår riksdag givit mig ställer jag mig gärna först i kön och kapar tamparna till båtklubbens snipor.

  Nej! Fortsätt agera och fördriv de som ständigt sätter käppar i hjulet för mitt förbandsutvecklig! Berga detta särintressernas mecka!

  Givetvis ska alla dessa förändringar ske i god tackt och med ett vänligt sätt. Vilket också görs!

  Bra jobbat AMF!

  /Trupparen

  SvaraRadera
 14. Till anonym 18.51 och 19.01

  Blev det inte lite mycket pannben nu?
  Om ni hade bemödat er att läsa artikeln och samtliga inlägg hade ni insett några saker bortom korn och sikte.

  Det går inte att göra våldsam landstigning på platsen pga dyig botten (apropå Våldsam landstigning och söndertrampade fågelägg).

  Angående bommarna så handlar det om permanenta bommar - inte bommar som normalt stängs för skjutning. Skjutning varnas som vanligt med röd och detta fattar locals. Detta vet samtliga som rör sig i området.

  Din ton att "Varken du eller civila behöver förstå. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att ni gör som ni blir tillsagda." som avslutas med "Givetvis ska alla dessa förändringar ske i god tackt (takt?) och på ett vänligt sätt. Vilket också görs!" är något motsägelsefulla.

  Så kontentan är att civila ska dra åt h-vete eftersom de inte förstår någonting? Jag vill bara påpeka att de civila är de som, via Riksdag och Regering styr och ger de direktiv utifrån vilka Försvarsmakten förväntas prestera. Så Army och Trupparen - gilla läget - de civila är de som styr även er. Jag tror att det vore på sin plats med en något mer sansad inställning.

  Hoppas att ovanstående råder bot på "okunnskap och i affekt". Vänligen ta reda på de lokala förhållandena så inser ni en del av den bristande logiken. Ok?

  SvaraRadera
 15. Det är väl lite för mycket begärt kanske av en enkel Truppare att han ska ha koll på vad ett servitut innebär...


  /Nicke

  SvaraRadera
 16. Tja, LSS har golfbana som man inte får använda till stridsutbildning...på garnisionsområdet...

  Plöj upp den och låt det utrymmet komma till nytta!

  Klart slut från Ståvärnet

  SvaraRadera
 17. Lystring samtliga!
  Nu tar vi ned denna diskussion på en saklig och seriös nivå!
  Mittåt!
  Frågor på det?

  SvaraRadera
 18. Ha jag kan bara skratta åt det här.
  En regementschef som försöker förbättra för sitt regemente?
  Chefer som vänligt ber profiterande föreningar att flytta och dessutom ger gott om tid till det?

  Jag tror knappast att regering och riksdag har get något bemyndigande att båtklubbar och scouter ska få nyttja lokaler och övningsområden gratis.

  Nej bort med alla utsugare. Vill man ha båt får man köpa en plats på en helcivil klubb på ett civilt område. Är väll inte mer än vettigt? Ska eller ska alla få ha sin båt på berga?

  Gällande övningsområde är det väll inte speciellt konstigt att man inte vill ha in civila på ett skjutfält! För det är exakt vad det är. Ett skjutfält där man spränger, kastar handgranater och skjuter. Man övar mörkerkörning och andra övningar där civila förolyckas.

  Anledningen till permanenta bommar är att civilbefolkningen inte respekterar anslag och flaggor. Det gör dom för att flottan under alla år av tandlöststyre underlåtit sig att avhysa obehöriga från fältet.

  Om parkeringsplats eller inte. Det är väl försvaretsmark? Alltså gör försvaret som det vill på platsen. Och chefen råkar vara C AMF1.

  Mittåt själv klart skepp! Ställ in dig i ledet eller gå ner i båten så slipper du se eländet. Jag kommer iallfall nyttja nyvunna övningsområden till fullo.

  Jag håller med Army och trupparen. Jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig att de civila vill att försvarets resurser ska nytjas av båtklubbar och scouter. Sådana föreningar har pengar, kontakter och resurser för att klara sig själva.

  Vart är vi på väg igentligen? Golfbanor på övningsområden. Det är så man skäms!

  Dessutom skriver du saker på hörsägen. Hade varit mer intressant om du verkligen tagit reda på fakta i ärendet. Vissa av sakerna du skriver är fantasifoster.

  Känns som bloggen tappat i anseende när den gnäller onyanserat

  SvaraRadera
 19. Klart skepp - vän eller fiende i viken?
  Vad menar Klart skepp med "Det kan inte stickas under stolen att Amf är ett av problembarnen inom försvarsmakten" ?

  Har Amf fler olyckor än andra förband?
  Eller är det mediabilden som Klart Skepp syftar på?

  SvaraRadera
 20. Ja klart skepp, vad menar du igentligen där?
  Känns som en fördom om jag ska vara ärlig.

  Jag är själv Amfibieofficer och oerhört stolt över mitt förband. Jag har varit närvarande vid två av våra tragiska dödsolyckor. Känner mig faktiskt illa berörd av att du kallar mitt förband för "olycksbarn" och att det kan man minsan "inte sticka under stolen".

  Om du inte förstått det så kan jag tala om att det finns oerhört många officerare och civila på amf1 som bara vill en sak och det är att skapa sveriges mest säkerhetsmedvetna och främsta förband.

  Känns som du har bakomliggande åsikter som du inte redovisar öppet här. Din artikel känns vinklad och olustig.

  Personligen tycker jag Garnisionens förband kan komplitera varandra och borde arbeta tillsammans.
  Tråkigt när du profiterar på tragiska olyckor och allmänt gnäll från en civil båtklubb.

  Och om du nu av någon anledning är feltolkad när du kallade mitt förband för problembarn tar jag gärna ödmjukt till mig av ursäkten....

  /Officer på ett av Skyttekompanierna

  SvaraRadera
 21. @Anonym 14:17:

  Det låter bra att ni jobbar på att skapa sveriges mest säkerhetsmedvetna förband. Faktum är dock att just Amf1 har varit extremt olycksdrabbat. Det kan ju du själv intyga. Jag har personligen jobbat vid flertalet armé och marinförband (inte Amf1 dock) och inget av dessa förband har haft ens en endaste dödsolycka i modern tid.
  Jag har själv ingen aning om vad er tidigare olycksbenägenhet beror på men ingen kan bestrida fakta...


  /Nicke

  SvaraRadera
 22. Den här diskussionen spårade ju ur helt och fullt... Det började med en gnällig artikel om att den civila båtklubb som finns på ett militärt övningsområde för över fem år sedan meddelades att den inte kan vara kvar. Det är ju supertrist förstås för alla som har sina båtar där, amfibieofficerare såväl som övriga..

  Sen kunde bara inte bloggägaren bita sig i tungan utan var tvungen att ta upp tragiska olyckor i samma sammanhang vilket är en populär variant för att leda det till någon form av bevis för att amfibieofficerare inte kan, ja vadå? Bete sig bland "vanligt folk" eller?? Jag förstod inte kopplingen riktigt. Har Amfibieofficerare sämre säkerhetstänkande än andra förband och därför måste avhysa båtklubben i övningsområdet eller?? Vad menas egentligen?

  Det kanske är en del av säkerhetstänkandet?

  Macho-race är ett annat begrepp som tas upp, är det så blogg-ägaren uppfattar amfibieofficerare?

  Du uttrycker att vi ska ta ner diskussionen till en saklig nivå - anser du att du själv håller dig till saklighet eller är det du som avgör vad som är sakligt?

  Är det så bloggen Klart Skepp vill uppfattas?

  SvaraRadera
 23. Nicke:
  Vilken vapenvårdslokal har du gömt dig i?
  Dödsolycka på P4 2008 soldat ihjälskjuten, dödsolycka på P7 var det 2007, välte med stridsfordon om jag inte mins fel. Inga i modern tid säger du, Jag anser du har fel där.

  Sedan kan vi ju diskutera vad som orsakat olyckorna på både amf1 och armeförbanden.

  Mänskligfaktor? Slarv? Otur? Otydlighet. Att någon förolyckas i Sverige borde aldrig få hända. Och jag lider något oerhört med de familjemedlemar som fått betala det yttersta priset för att försvaret har deras nära och kära tjänstgörande i rikets försvar.

  Problemet när man pratar säkerhet och olyckor är alla dessa, ursäkta uttrycket: men idioter som hört från avvägar varför olyckorna uppstått. Det enda spekulationer gör är att få inblandande må dåligt.

  Jag håller med Anonym 20:20. Dax att ta ner den här dialogen på saklig nivå.

  Ett problem som ofta finns i bloggosfären är att enskilld individ tror sig ha alla fakta, sällan är det så. Därför kanske man ska uttrycka sig lite mer politiskt innan man skriver sina osakliga rykten. Det är lätt det blir sanningar.

  Dock tycker jag att den här diskutionen tagit en bättre vänning nu när vi inte låter oss styras av båtklubbarnas gnäll. Nu diskuterar vi säkerhet. En diskution jag gärna fortsätter under en ny insändare. Men utan plumpa påhopp och rena gisningar tack!

  /Officer på skyttekompaniet

  SvaraRadera
 24. @Officer på skyttekompaniet:

  "Jag har personligen jobbat vid flertalet armé och marinförband (inte Amf1 dock) och inget av dessa förband har haft ens en endaste dödsolycka i modern tid."

  Nu har jag inte jobbat på vare sig P7 eller P4. Du kanske skulle ta och läsa igenom ordentligt innan du kommenterar.

  "Jag har själv ingen aning om vad er tidigare olycksbenägenhet beror på men ingen kan bestrida fakta..."

  Några fler öppna dörrar du vill slå in?

  Eftersom du själv öppnade den dörren så går jag väl in genom den:

  Skjutolyckan på P4 berodde av allt att döma på att en soldat avfyrade sitt vapen utanför tilldelade skjutgränser. Det kan ha berott på slarv, snubbel eller vad som helst egentligen... Skillnaden mot Amf1:s skjutolycka är att där BEORDRADES trupp in innanför tilldelade skjutgränser. Det kan ha berott på slarv, snubbel eller vad som helst egentligen, men... Som jag förstod det av de delar av utredningen som gått att läsa i öppna källor förklarades det med att det var en del av förbandets "kultur" att ge fingerade ordrar på det viset vid skarpa moment.

  Det är nog ingen bra idé att försöka ta ner den här diskussionen på en mer faktabaserad nivå. Inte för er ståndpunkt iallafall.

  /Nicke

  SvaraRadera
 25. jo visst, när Amf råkar ut för olyckor är det ett utslag för en dålig kultur. När andra förband kör ihjäl sig eller skjuter varandra är det bara otur. Har dessa förband otur när de utbildar och leder sina övningar också?
  Är inte slarv en kulturell egenskap? Hade det "slarvats" på Amf hade det hetat att det var pga den dåliga förbandskulturen.
  Amfibiekåren har sitt ursprung i erfarenheter från andra världskriget då man fann att de då existerande förbanden inte kunde strida på ett tillfredsställande sätt i amfibiska miljöer. Bland annat krävde dessa typer av operationer, bl.a. av säkerhetsskäl, förband med hög disciplin, vilket nu är en del av den förbandsanda som många verkar tycka är ett uttryck för en "macho-mentalitet".
  Även om det inte kan verka så vid en första betraktelse, så har Amf1 en lång tradition av säkerhetstänkande som har sitt ursprung i den komplexitet som ligger i de amfibiska operationernas natur.
  Tycker nog att inte att övriga Försvarsmakten har anledning att klappa sig själva på axeln. Skrapar man på ytan så finns det gott om skit även där. Tycker dock verkligen inte att de som var ansvariga för dessa olyckor förtjänar att påminnas om det som skett. Sverige har en kader av ansvarstagande officerare som förtjänar mycket mer än så.
  Oavsett var de råkar arbeta.

  SvaraRadera
 26. Den som skrivit inlägget "Amfibiebataljonen- en vän eller fiende i viken" brilierar med sin okunnighet. Det finns fler felaktigheter i inlägget än vad det finns fakta och sanningar.

  Erkänn istället vad det är frågan om- pengar, gratis är gott!
  Ni borde söka medlemskap i civila båtklubbar och betala vad det kostar att ha båtplats med tillhörande markområden och bevakning.

  Bort med all civil verksamhet från FM områden, det är inte detta som menas med "stöd till samhället"

  SvaraRadera
 27. Avseende grunddiskussionen:
  Sjömän behöver inte bry sig om övningsområden. Det är bara att åka ut på öppet vatten och (efter man avlyst aktuellt R-område) skjuta kanon höger eller vänster (ok- styrbord eller babord då). Därför tror jag sjömän inte riktigt förstår betydelsen av övningsområden för landrörliga förband. Vidare så är det så att om man börjat få inskränkningar (läs: Civila engagemang)i övningsområden så fortsätter detta som en naturlag med krav på att inte skjuta löst/spränga enstaka laddningar mm inom given radie från den civila verksamheten pga buller. Vi har redan inskränkningar på Berga område avseende detta, bla mot Årsta havsbad. Båtklubben i fråga kan säkerligen inte garantera att man inte kommmer ställa detta kravet i framtiden. Berga område är dessutom ett skyddsobjekt som vi så vi har behov av området väljer att hävda. För vår och civilas säkerhet.

  Avseende den andra diskussionen så tycker jag att bloggägaren och vissa kommentatorer gör grava övertramp i sin egen värdighet. Insinuationer och dåligt underbyggda fakta (=vidarespridning av rykten) främjar verkligen inte en bra och seriös diskussion om säkerhet. Man kan till och med gå så långt att det kan klassas som subversiv verksamhet.
  Jag har högre förväntningar än så på officerskollegor inom Marinen.

  SvaraRadera
 28. Avslutningsvis i denna bedrövliga diskussion som bloggägaren själv verkar ha lagt åt sidan.

  Örlogsberga båtklubb med ALLA medlemmar har erbjudits flytt och medlemskap till minst två andra klubbar utanför militärt område men i närområdet.

  Kanske har styrelsen mörkat detta för medlemmarna? Vore inte det hemskt?

  Eftersom Klart Skepp så tydligt tagit ställning i denna så tror jag att det finns fler beslut i båtklubbssfären där Klart Skepp kan göra en insats... Båtklubben inne i Karlskrona örlogshamn är också uppsagd! Vem ska man skylla på då?

  Skynda på och skriv! Eller fanns det ett egenintresse hos bloggaren?

  SvaraRadera
 29. "No brainer" "Mittåt" Hur i H----te tänkte Klart skepp nu??

  Det är så pinsamt många sakfel i artikeln att den helt diskvalificerar sig från en diskussion!

  Att klart skepp går in med kommentaren "Macho-race" och skandalbarn inom FM i samma sammanhang är ännu mer pinsamt!

  Okunnigt och smutsig ryktesspridning utan förankring i verkligheten - välkommen till Se och Hör i bloggosfären!

  Lägg ner!

  SvaraRadera