lördag 30 mars 2013

Trafikverket föreslår förändrade regler till 1a juli 2014

Trafikverket föreslår i syfte att få mer likformiga regler för olika fordon att tjänstevikter och besiktning för båtar införs. För att nå ett jämförbart normvärde föreslås energimängden hos olika fordonsslag harmoniseras. Det innebär att ett typfordon införs med en massa på 2000 kg och en hastighet på 100 km/h. Rörelseenergin för detta fordon motsvarar 730 kJ som alltså utgör normvärdet.

För att kunna harmonisera och jämföra farkoster på sjön skall maximal hastighet och aktuellt deplacement uppgå till dessa 730 kJ plus minus 10 kJ. I det fall tillräcklig hastighet inte kan uppnås måste deplacementet utökas.

Som ett räkneexempel för en segelbåt på 4 ton som går i 6 knop fås en rörelseenergi på 17 kJ. I detta fall då maxfarten inte kan ökas måste deplacementet utökas till 162 ton för att komma upp i samma energimängd som för normvärdet.

För en snabbgående motorbåt på 6 ton som går i 30 knop behöver deplacementet endast utökas med 126 kilo till 6,126 ton.

På sikt kommer harmoniseringsplanerna innebära att farlederna för fritidstrafik kommer att delas in i filer på 3.75 meters bredd där fritidstrafik kan möta varandra i sedvanlig högertrafik på samma sätt som idag sker på land.

Charles Querblitz på Trafikverket

"Med det nya systemet kommer vi att kunna använda samma trafikskadereducerande åtgärder som på land med mitträcken och vajerskydd. På sikt kan man också tänka sig att krocktester kommer att bli obligatoriska för att kunna få en CE-märkning av fartyget. Denna utveckling är en naturlig följd av inrättandet av den nya sjöfyllerilagen som syftar till att öka säkerheten för sjöfarande jämlikt den som idag gäller för motorfordon på land"

På frågan om vad Trafikverket avser att göra åt dödsfallen på sjön där 7 av 10 som dör faller i sjön från små båtar i lugna vatten mindre än sju meter från stranden svarar Charles

"Det är inte upp till mig att bedöma. Jag har fått i uppdrag av riksdagens nykterhetsförbund att ta fram en gemensam måttstock för land- och sjötrafik. Detta har också remissats med bifall från Kustbevakningen och IOGT-NTO som ställer sig mycket positiva till lagen och jag bedömer att lagstiftningen kan vara på plats till den 1 Juli 2014"

Kustbevakningen låter meddela att man för budgetåret 2014 har äskat medel för en dubblerad kostnadsram mot den 2013. Även Trafikverket ser sig nödgade att utöka sin ram med drygt tre miljarder årligen för att kunna bygga ut de nya farlederna.
Beslut bedöms fattas med en bred majoritet i Riksdagen redan i juni detta år för att sedan träda i kraft 1 juli 2014.

tisdag 19 mars 2013

Det största konvojslaget under andra världskriget avslutades för ganska precis 70 år sedan

WNA - Winter North Atlantic - är ansett som det tuffaste fartområde som man tillverkar fartyg för. Även utan fiender är området tufft med hög våghöjd och risk för nedisning.
För ganska precis 70 år sedan avslutades 2VK största konvojslag där konvojerna HX229 (50 fartyg plus 5 eskort) och SC122 (60 fartyg och 8 eskort) utgjorde målet för 3 olika ubåtsgrupper (vargflockar) Raubgraf (12 ubåtar), Stürmer (18 ubåtar) och Dränger (11 ubåtar) totalt 41 ubåtar.


Slaget började kvällen den 16e mars med att U-603 sänkte det norska handelsfartyget Elin K. På 5214 GRT. När slaget var över den 19e mars 1943 hade 21 fartyg sänkts motsvarande ett tonnage på ca 147 000 ton till kostnaden av endast en ubåt. Mer än 300 civila sjömän förlorade livet. Detta bröt sånär den atlantiska länken.


Precis i dagarna har den brittiska regeringen valt att tilldela hjältarna från de arktiska konvojerna medaljer för sina insatser. I det fall individen inte längre är i livet har medalj delats ut till de närmaste släktingarna. Gyllenhaal har skrivit om svenska sjömän som deltog i de arktiska konvojerna i sin bok "Svenskar i krig" http://gyllenhaals.blogspot.se/


Convoyweb HX
Uboat.net HX229
Uboat SC122

Resultatet av att inte ha en egen försvarsindustri

Taiwan har länge sökt få köpa ubåtar för att förbättra sin försvarsdörmåga och för att kunna möte det kinesiska hotet. Ingen stat har dock vågat utmana kineserna i detta och nu har Taiwaneserna tröttnat och utreder möjligheterna att kunna bygga egna ubåtar. Lycka till! En ubåt är ett extremt komplext vapensystem sammansatt av avancerade undersystem t.ex. sonarer med avancerad signalbehandling, elektrooptiska system, torpedsystem osv. Kanske om 20 år???KlartSkepp! - - . .

Kina och Ryssland samarbetar mot missilsköld

Kina och Ryssland har beslutat sig för att göra gemensam sak i missilförsvarsfrågor i Asia-Pacific. RIA.
KlartSkepp! - - . .

Kinesiskt erkännande - låste radar på japansk jagare

Kinesiska officiella seniora källor medger nu att en kinesisk fregatt låste eldledningsradarn på en japansk jagare. Ett mycket farligt spel som sånär hade kunnat resultera i en eldöppning.Straits Times
KlartSkepp! - - . .

söndag 17 mars 2013

Regeringen beställer stridsbåtsuppgradering

Amfibiebataljonens stridsbåtar uppgraderas. Oklart hur många som faktiskt uppgraderas, men det kan nog inte handla om så väldigt många. Försvarsdepartementet.KlartSkepp! - - . .

fredag 8 mars 2013

Fritt fall med livbåten 33-meter.

Tu.no rapporterar om, och visar bilder från, test av frifallande livbåt. Dessa är standard på oljeriggar, men även vanliga på handelsfartyg. I grå flottan är det däremot flottar som gäller.
KlartSkepp! - - . .

Gratulerar alla kvinnor på kvinnodagen
KlartSkepp! - - . .

måndag 4 mars 2013

DN-artikel idag "Sverige tjänar på att delta i militärövningar" s.10

Jan Joel Andersson från UI kommenterar Sveriges vilja att ha goda relationer med USA. Varför Sverige ska ha goda relationer kommenteras enligt följande.
"Han (Jan Joel - KS anm.) jämför med Finland, som är ganska tydliga med att man vill ha goda kontakter med Washington om någonting händer som hotar Finlands säkerhet.
-För Sverige verkar det vara nog att vara en uppskattad partner och att få vara med. Men att vi är goda vänner innebär inte alltid att vi har gemensamma intressen, säger Jan Joel Andersson

Vad kan jag säga? Jag har alltid tyckt att Jan Joel uttrycker sig klart, koncist och klokt - så också denna gång.
KlartSkepp! - - . .

lördag 2 mars 2013

Global påverkan när den ekonomiska krisen slår till

Hangarfartyg är det ultimata maktprojektionsverktyget. Det är inte för inte som den amerikanska presidenten frågar sin stab "Where are the carriers?" när en internationell incident inträffar. Vanligtvis utan att någon typ av vapen avfyras skickas en mycket tydlig signal till mottagaren... Vi är här - avbryt verksamheten.

Nu får dock läget i världsekonomin sin påverkan även på dessa plattformar. Vad som är allvarligt är att det riskerar att i förlängningen påverka den globala stabilitetenThin Pinstriped LineKlartSkepp! - - . .

AIP-ubåtar är fortsatt mycket intressanta

Jag ber om ursäkt för dålig uppdateringsfrekvens här på siten. En orsak till detta - förutom mycket jobb - är min anslutning till Twitter-communityn. Hmm Twitter är fruktansvärt tidskrävande då kommunikationen ofta blir mer dubbelriktad och ofta sker i realtid.Nåväl till nyheten - som kanske inte är en nyhet för många av oss - men Defence Aerospace publicerar en artikel som utmålar AIP-ubåtar som framtiden i och med att fokus nu har skiftat från Blue Water (dvs ute på oceanerna i djupt vatten) till Brown Water (dvs i grunda och kustnära vatten). Sverige tillhör, med vår erfarenhet från Östersjön) de absolut främsta i denna kategori av AIP-opererande nationer. Låt oss hoppas att det så förblir. Utan ubåtar skulle vi få det mycket problematiskt...
KlartSkepp! - - . .