fredag 16 mars 2012

Annicka Engblom debatterar upphandlingsstrategier

sin blogg tar Annica Engblom upp en fråga som tydligen debatterades i riksdagen under veckan, nämligen försvarets upphandlingsstrategi och internationella samarbeten.

Det är tydligt att Annicka är en idealist vad gäller svensk försvarsindustris förmåga att klara sig själv utan stöd från svenska staten. Bland annat tas frågan om avsteg från internationell upphandling upp och att Sverige inte bör göra sådana avsteg- till skillnad från andra länder (läs t.ex. Frankrike), som gör det i stort sett för varje upphandling. Dessutom stöds fransmännen av egen underrättelsetjänst med uttalad uppgift att stödja inhemsk försvarsindustri. Suck - återigen ska Sverige vara bäst i klassen...

Att Svensk försvarsindustri har transformerat sig från majoritet av försäljning i Sverige till majoritet försäljning utomlands är i stora stycken sant utom möjligen för Annickas eget skötebarn, den tyska industrin i Karlskrona - Kockums.

Ska detta vara trovärdigt måste EU verkligen se till att regler efterföljs, men det behöver väl inte Annicka Engblom bry sig i. För henne räcker det med att EU har skrivit några fina regler, så är allt frid och fröjd. Att alla - utom Sverige - förstår att det är floskler avsedd för att tillfredsställa inhemsk opinion är ju en annan sak.
Sedan vill jag kommentera en sak till. Annicka försöker vältra över ansvaret för de senaste årens problem på "välvilliga och entusiastiska försvarsingenjörer" - jag vet inte säker, men jag tror att de ingenjörer, som Annicka refererar till, försöker lösa omöjliga krav ställda på dem av diverse Amiraler/Generaler (och de är ytterst sällan vara tekniker/ingenjörer).
Frågor på det?
KlartSkepp! - - . .

5 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Hedras de som hedras bör:

  FOI-forskare internationellt prisbelönad

  [2012-03-05]

  Mats Nordin på FOI har tilldelats ett hedervärt internationellt pris för bästa inlämnade paper under 2011. The David Goodrich Prize delas ut av The Royal Institution of Naval Architects (RINA).

  Mats jobbar med undervattensforskning, och hans paper handlar om metodutveckling vid design av integrerade komplexa marina system som t.ex. ubåtar. Metoden som Mats förespråkar är tänkt att användas tidigt i designprocessen för att säkerställa att den utvecklade produkten möter behoven och kraven hos beställaren samtidigt som man uppnår ett balanserat och kostnadseffektivt resultat.

  – Jag är väldigt glad och samtidigt överraskad över att ha fått priset. Det lämnas in väldigt många bidrag och detta var första gången jag lämnar in något inom ramen för min doktorsavhandling, säger Mats.

  Den 17 april tar Mats Nordin emot priset vid RINA:s årsmöte i London. RINA är ett av världens äldsta marina institut och arrangerar årligen flera internationella seminarier, konferenser och workshops inom marin arkitektur. Det var till en av dessa konferenser som Mats lämnade in sitt paper.

  SvaraRadera
 2. Å. Tack bästa bloggare! Ditt inlägg är efterlängtat av mig. Jag kan nu inte låta bli (fast jag nog borde...): när skall ngn ta upp frågan om hur TTEM (och för allan del till viss del även KFSerna) kommer till - och hur denna process har en extremt stark koppling till anskaffningskostnader för det som eventuellt skall anskaffas?? Ingen verkar riktigt vilja ta i denna heta potatis, utan diskussion om besparingsåtgärder handlar allt som oftast om vad olika organisationsenheter kallas, hur papper skickas mellan dessa och hur man på "listiga" sätt skall kunna "lura" industrin att lämna trevligt billiga offerter. Hittills har ingen, mig veterligt, tagit upp kopplingen mellan vad som står i TTEM (och ibland faktiskt mer viktigt: vad som INTE står i TTEM) och vad detta får för påverkan på projektrisker avseende tid och/eller ekonomi (oftast är det ju "och" som gäller av naturliga skäl).

  I den nu rådande ekonomiska situationen är ämnet snart systemkritiskt - besparingspotentialen enligt mig enorm över tid (jag tror att vi talar om miljarder kronor över en ganska kort tid).

  Vem tar upp den kastade handsken? Allan - lyssnar du???

  SvaraRadera
 3. Hej.
  Debatten i kammaren i onsdags handlade om Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens Internationella försvarsmaterielsamarbeten. Hela mitt inlägg var en rektion på (S) krav på branschprogram för svensk försvarsindustri och oblyga kramande av några stora företag. Deras nuvarande upplägg frångick de själva 2005, då det inte gynnade företagens varken produktion eller export, men nu har man plötsligt bestämt sig för att 70-talets lösningar för svensk försvarsindustri är applicerbara även för 2010-talet.

  När du i ditt inlägg beskriver min inställning till svensk försvarsindustris förmåga att klara sig själv utan stöd från svenska staten som idealistisk, så har du fel. Jag är ingalunda blind för spelets regler på försvarsmaterielmarknaden och tillkomsten av Försvarexportmyndigheten är det klara beviset på regeringens insikt i detta.

  När EU-kommissionen för en tid sedan tröttande på vissa länders oblyga nyttjande av undantagsklausuler och skärpte reglerna var detta något som välkomnades av både Sverige och svensk försvarsindustri.

  Medlemsföretagen i SOFF ser positivt på direktivet från kommissionen och en öppnare marknad på försvarsmaterielområdet. Svensk försvarsindustri står sig stark i konkurrensen med andra länders produktion, men det är helt rätt att detta ska ske på lika villkor.

  I spåren av direktivet kommer det nu en tid av rättsliga prövningar och framväxande av praxis innan en fungerande marknad även på försvarsmaterielområdet är igång. Vi i försvarsutskottet är informerade om detta och kommer att följa utvecklingen noga.

  För mig är detta det rätta förhållningssättet för Sverige. Jag tycker inte att vi ska närma sig Frankrikes sätt att uppträda i försvarsupphandlingsfrågor. Frankrike ska istället uppträda som oss :)

  Nå, vidare kallar du Kockums AB "mitt skötebarn". Det får du gärna utveckla vad du menar med det. Jag har inte ens aktier i företaget. Däremot är Kockums en av många viktiga arbetsgivare i min valkrets och framför allt ett företag som innehåller många för Sveriges försvarspolitiska intressen viktiga kompetenser. Kockums är idag oberoende statliga svenska beställningar till 70%.

  Jag tycker för din egen trovärdightes skull det är olyckligt att du klistrar på personer du aldrig träffat den ena egenskapen efter den andra. Jag sysslar inte med floskler eller tar lätt på den svenska försvarsindustrins framtid.

  Tvärtom drev jag under förra mandatperioden Försvarsindustrigruppen i Riksdagen (FIG), ett tvärpolitiskt nätverk av riksdagsledamöter och politiska tjänstemän. FIG har som syfte att sprida kunskap och erbjuda plattform för debatt i Riksdagen om svensk försvarsindustris omfattning, dess produktion och spin-off effekter samt under vilket regelverk dess export lyder. Denna diskussion är högst aktuell idag.

  Till slut uppmanar jag dig att leta reda på den unge örlogskaptenens uppsats på FHS, för vilken han för övrigt blev belönad av KÖMS. Mitt inlägg i debatten "välvilliga och entusiastiska försvarsingenjörer" är inte helt taget ur luften. Det vet både du och jag. Dessa i kombination med, som du själv lyfter fram, lika välvilliga och entusiastiska höga beslutsfattare inom Försvarsmakten kan få vida konsekvenser vad det gäller alltför komplicerade, dyra och försenade system. De första utkasten till L10 visade klara tecken på det, men har nu landat i en mycket mer användbar och sansad utformning.

  Mvh Annicka Engblom
  Ledamot i Försvarsutskottet (M)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Annicka och tack för ditt uttömmande svar och ståndpunkt i försvarsindustrifrågan.

   Jag tycker, precis som du, att i en ideal värld borde upphandling i full konkurrens vara eftersträvansvärd. Tyvärr brister det en del i genomförandet.

   Att vissa länder fullständigt struntar i konkurrens är mer än beklagligt och att då svenska industrier skulle gå i den absoluta framlanten kan i värsta fall leda till allvarliga konsekvenser - inte bara för jobben, utan även, i förlängningen, för det svenska försvaret.

   Kan du belysa vad som reellt görs från svensk sida för att nå prejudikat i detta ärende?

   Radera
 4. Som det hampade sig besökte jag FMV under förmiddagen och hade möjlighet att ställa frågan om det med anledning av direktivet försigår några prövningar av försvarsmaterielupphandlingar inom EU. Där föreligger ingen där svensk industri är inblandad, däremot två andra EU-länder.

  Dessa och kommande överklaganden kommer ju inte att utmynna i ett enda övergripande prejudikat, utan flera beroende på affärernas art. Det är FMV som för svensk del ansvarar för upphandling och prövning av avsteg från undantagsklausulen inom ramen för försvarsmaterielstrategin.

  Jag hoppas att detta svarar på din fråga :)

  Mvh Annicka

  SvaraRadera